Kuntalaiset haluavat äänensä kuuluviin – Helposti lähestyttävillä kyselyillä hyvinvointia ja vetovoimaa asuinalueelle

Kansalaisten tahdosta osallistua kunnan päätöksentekoon on tehty useita tutkimuksia. Tutkimustulokset osoittavat, että asukkaat toivovat entistä parempaa mahdollisuutta vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen. Osallistumista kasvattaisi helpot ja digitaaliset vaikutuskanavat.

Sitran syyskuussa 2022 julkaiseman Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa -julkaisun mukaan kansalaisten mielestä toiseksi mieluisin tapa osallistua itseään tai lähiyhteisöään koskevaan päätöksentekoon tapahtuisi osallistumalla asukas- ja käyttäjäkyselyihin. Selvityksen yhteenvedon mukaan kansalaiset toivovat enemmän helppoa, anonyymia ja digitaalista osallistumista. Tutkimuksessa kaksi kolmasosaa vastaajista toivoi, että päätöksenteko olisi lähempänä tavallista kansalaista.

Kuntaliiton laatimassa oppaassa kuntalaisten osallistumisen arviointiin kerrotaan, että osallistuminen kunnan päätöksentekoon auttaa kuntalaisen osallisuuden kehittämisessä. Arviointityökalun mukaan esimerkiksi kyselyt edistävät kuntalaisten osallistumista. Kyselyiden avulla on helppo kerätä kuntalaisten mielipiteitä.

Miksi kuntien tulisi kerätä palautetta asukkailtaan?

Syitä kuntalaisten hyödyntämiseksi päätöksenteossa ja palautteen keräämiseksi on paljon. Kokosimme tähän muutamia.

 1. Kuntalain 1. § velvoittaa kuntia edistämään asukkaidensa hyvinvointia, alueensa elinvoimaa ja sekä järjestämään kunnan palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnan toiminnassa tulee olla edellytykset asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin.
 2. Demokratia lisääntyy. Kuntalaisten osallistuminen lisää luottamusta ja avoimuutta päätöksentekoon. Sitran julkaisun mukaan kansalaiset toivovat enemmän digitaalista ja helppoa osallistumista. Avoimet ja kasvotusten pidetyt puheenvuorot eivät houkuttele asukkaita, sillä he eivät halua pitää julkisia puheenvuoroja tai ovat epävarmoja omasta tietämyksestään.
 3. Asukkaat itse haluavat osallistua enemmän oman elinympäristönsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sitran julkaisun mukaan 54 % vastaajista osallistuisi päätöksentekoon useammin, jos voisi vastata mobiililaitteella.
 4. Asukkaat ovat asiantuntijoita omassa elinympäristössään. Heillä saattaa olla tietoa tai kokemusta, joita päätöksentekijöillä ei ole. Asukkailla on usein uusia ideoita ja näkemyksiä, kuinka palveluita ja asuinaluetta tulisi kehittää. Päätöksenteon pohja on parempi, kun mielipiteitä on kerätty laajasti.
 5. Hyvinvointi lisääntyy, kun asukkailla on mahdollisuus päästä itse vaikuttamaan omaan ympäristöönsä.
 6. Alueen vetovoima ja asukastyytyväisyys lisääntyvät luontaisesti, kun elinympäristö on rakennettu asukkaiden toiveiden mukaisesti.

Miten asukkailta kannattaa kerätä palautetta?

Kuntalaisten palautteita on mahdollista kerätä esimerkiksi sähköposti- ja tekstiviestikyselyiden, verkkosivukyselyiden, palautelaitteiden tai sovelluksiin upotettavien kyselyiden avulla. On myös mahdollista esimerkiksi tulostaa kyselyn QR-koodi erilaisiin julisteisiin tai esitteisiin. Oleellista on, että asukkaat löytävät palautteenantokanavat helposti. Roidun kyselyt on mahdollista toteuttaa eri kielivaihtoehdoilla.

Palautteiden kerääminen digitaalisesti ja monikanavaisesti on vain yksi keino lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Se on kuitenkin suhteellisen helppo tapa saada laajalta yleisöltä mielipide, erityisesti jos on mahdollisuus antaa myös avointa palautetta. Avoimen palautteen kautta kehitysehdotuksia voi saada hyvin laajasti. Mikäli suuren avoimen palautemassan käsittely huolestuttaa, siihen löytyy ratkaisuja

Missä kuntalaisten palautetta voi kerätä ja hyödyntää?

Tässä muutama esimerkki kunnan tarjoamista palveluista, joissa asukkailta on mahdollista kerätä arvokasta palautetta.

 1. Kaupunkisuunnittelu – Suunnitteluvaiheessa voidaan tunnistaa alueen tärkeimmät puutteet ja ongelmat sekä asukkaiden tarpeet ja toiveet. Suunnitteluprosessin aikana palautteen avulla voidaan varmistua, että suunnitelmat vastaavat kuntalaisten odotuksia. Sitran raportin mukaan 47 % kansalaisista osallistuisi päätöksentekoon useammin, jos päätöksentekoon voisi vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa. Valmiiden suunnitelmien kanssa palautetta voi hyödyntää työn arvioinnissa ja jatkokehittämisessä. Asukkailta voidaan myös kysyä, kuinka hyvin suunnitelmat onnistuivat ja oliko niillä toivottuja vaikutuksia.
 2. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut – Kun kulttuuri- ja kirjastopalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti, niiden palvelut vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita. Tällöin myös resurssit osataan kohdistaa tehokkaammin. Roidun palautelaitteet ovat olleet suosittuja esimerkiksi kirjastoissa ja museoissa.
 3. Kunnan liikuntapalvelut – Palautteita voidaan kerätä ja kohdistaa esimerkiksi uimahalleihin, kuntosaleille, palloiluhalleihin tai niissä sijaitseviin kahvioihin.
 4. Tekniset palvelut – Usein esimerkiksi kiinteistöjen ylläpitoon, ympäristöön, siivoukseen, jätehuoltoon tai katujen kunnossapitoon liittyvät palautteet vaativat nopeaa reagointia. Roidun palautejärjestelmään on helppo luoda sähköpostihälytyksiä, jolloin ongelmakohtiin voidaan puuttua ajantasaisesti. Vastaajat voivat myös itse liittää Roidun kyselyihin esimerkiksi kuvia havainnollistamaan ongelmatilanteita.
 5. Opetus ja varhaiskasvatus – Kohdennettujen kyselyjen avulla on helppo kerätä palautetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen onnistumisesta tai kipukohdista.
 6. Ruokapalvelut – Kyselyjen avulla on mahdollista selvittää tyytyväisyyttä ruokatarjontaan esimerkiksi kouluissa tai päiväkodeissa.
 7. Työllisyyspalvelut – Työllisyyspalveluissa palautteen avulla on mahdollista selvittää, paljonko asiakas omasta mielestään sai apua, mitkä tarjotut palvelut toimivat hänen mielestään hyvin tai kuinka hänet kohdattiin asiakaspalvelutilanteessa.
 8. Liikenne – Joukkoliikenteestä voi mitata esimerkiksi matkustajien turvallisuuden tunnetta, mielipidettä siisteydestä tai tyytyväisyyttä reittisuunnitteluihin. Olemme Roidulla toteuttaneet julkiseen liikenteeseen liittyviä asiakaskokemuskyselyjä useammalla eri paikkakunnalla.
 9. Asukaskyselyt – Asukaskyselyiden avulla on mahdollista selvittää asukkaiden toiveita, saada vertailutietoa eri alueista ja kerätä yleisesti asukkaiden mielipiteitä. Tyytyväiset asukkaat lisäävät alueen vetovoimaa. Kyselyn avulla on helppo saada laajalta joukolta vertailukelpoista palautetta.

Kuntalaisille suunnatuissa kyselyissä vastausmäärät ovat usein suuria. Tällaisen palautemäärän käsittely vaatii tiedolla johtamista. Mikäli palautteeseen ei reagoida, sen keräämisen hyödyt jäävät vajavaiseksi.

Roidulta on mahdollista saada samaan kuntaan useampia erilaisia, eri palveluja koskevia kyselyjä samaan palveluportaaliin. Palvelusta on helppo lähettää esimerkiksi tulosten ajastetut sähköpostiraportit suoraan kunnan työntekijöille.

Laaditaan yhdessä myös teidän alueellenne sopivat kyselyt!