Työhyvinvointikysely jatkuvana palveluna

Työntekijöiden hyvinvointi ja työssä viihtyminen vaikuttavat olennaisesti työn tuottavuuteen ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Paitsi että hyvinvoiva työntekijä palvelee työnantajaansa paremmin, palvelualalla hänen työhyvinvointinsa välittyy myös hyvänä asiakaskokemuksena. Työhyvinvoinnin mittaaminen onkin yhtä tärkeää kuin asiakaskokemuksen mittaaminen eikä siihen riitä pelkästään kerran vuodessa tehtävä työhyvinvointikysely.

Kuukausittain tai vähintään kvartaaleittain tehtävä ketterä työhyvinvointikysely tuo esille nopeaa reagointia vaativat ongelmat ja tarjoaa työkalun työilmapiirin ja esimiestyön kehittämiseen. Mittaamalla työhyvinvointia jatkuvasti voidaan vaivatta seurata toisaalta tehtyjen muutosten vaikutusta työyhteisöön ja sen hyvinvointiin ja toisaalta sitä, hyödyntävätkö esimiehet saamaansa palautetta omassa johtamistyössään.

Työhyvinvointikysely elää tarpeiden mukaan

Roidun kyselyitä on helppo muokata sen mukaan, mitä kulloinkin halutaan tietää. Kyselyyn voidaan sisällyttää kysymyksiä, jotka toistuvat kuukausittain, tai aika ajoin sen mukaan, mikä koetaan olennaiseksi ja tarpeelliseksi. Ketterä, kuukausittainen työhyvinvointikysely korvaa haluttaessa siis myös laajat, vuosittaiset henkilöstökyselyt. Vuosittain voidaan kysyä joistain tärkeistä, vaikkakaan ei kuukausittaista huomiota tarvitsevista asioista, kuten työpaikkakiusaamisesta tai työergonomiasta. Esimerkiksi juuri työergonomiasta on turha kysellä joka kuukausi, mutta jos se on koettu huonoksi ja ergonomiaan tehdään korjauksia, muutoksien vaikutusta voidaan kysyä uudelleen muutaman kuukauden kuluttua. Toisia asioita voidaan seurata muutaman kuukauden välein, esimerkiksi työn merkityksellisyyttä ja koulutustarvetta. Kuukausittain voidaan kysyä johtamiseen ja ilmapiiriin liittyviä kysymyksiä, vaikkapa siitä, kokeeko vastaaja, että hän saa riittävästi palautetta työstään tai että hänen mielipiteitään kuunnellaan.

Tällainen tarpeenmukainen joustavuus tekee Roidun työhyvinvointikyselystä loistavan työkalun työntekijäkokemuksen arviointiin. Lyhyellä aikavälillä kerätään riittävästi tietoa työntekijöiden hyvinvoinnista esimiestyön kehittämiseksi ja pidemmällä aikavälillä saadaan valtavasti dataa koko organisaation kehittämiseksi. Ongelmat nousevat nopeasti esiin korjattavaksi, työilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä voidaan tunnistaa ja niihin voidaan reagoida asianmukaisesti ja esimiehet saavat tarvitsemaansa palautetta johtaakseen alaisiaan paremmin. Lisäksi kyselyillä voidaan selvittää esimerkiksi uusien tai vaikkapa kausityöntekijöiden kokemuksia saamastaan perehdytyksestä, jotta niitä voidaan tehostaa vastaamaan todellisia tarpeita. Lue myös, millainen on hyvä työtyytyväisyyskysely.

Ainoastaan hyödynnetyllä palautteella on arvoa

Toki mikään määrä palautetta millä tahansa tavalla kerättynä ei muuta itsestään mitään muuta kuin kyselyyn vastanneiden turhautumisastetta. Työhyvinvoinnilla on kuitenkin niin valtavasti merkitystä organisaation tehokkuuden ja liiketoiminnan kannattavuuden kasvattamisessa, että toivottavasti useimmissa organisaatiossa työntekijöiden hyvinvointiin suhtaudutaan sen ansaitsemalla vakavuudella. Parasta Roidun työhyvinvoinnin mittaamisen palvelussa onkin selkeät raportit, joiden avulla tuloksia on helppo hyödyntää. Raportointipalvelussa organisaation jokaiselle tasolle on luotavissa käyttäjäkohtaiset raportointinäkymät ja tiedontarpeen mukaiset raportit voidaan lähettää suoraan sähköpostiin halutuin aikavälein. Tämän ansiosta kukin palvelun käyttäjä saa vaivattomasti juuri sen tiedon, mitä tarvitsee.

Olennaista työhyvinvoinnin mittaamisessa on, että se on säännöllistä, jatkuvaa ja riittävän tiheää, jotta esiin nouseviin asioihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti. Mittaamisen pitää myös olla vastaajalle mahdollisimman helppoa, miellyttävää ja vaivatonta (esimerkiksi taustatiedot liitetään automaattisesti vastauksiin eikä kysellä erikseen vastaajalta). Lisäksi kysymyspatteriston tulee olla tarkkaan harkittu, jotta kerätty tieto on mahdollimman hyödyllistä ja kattavaa. Tärkein asia on kuitenkin se, että saatua tietoa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja asioihin puututaan tarpeen vaatimalla tavalla, koska se ja vain se, on koko mittaamisen ydin.

Lue lisää työhyvinvoinnin mittaamisesta tai kysy lisää asiantuntijaltamme.